Lamp with green tree oven the book for green eco concept

Ministerstwo Gospodarki przedstawia projekt nowelizacji Ustawy o OZE.

 

Dnia 15 maja Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji Ustawy o OZE. Jak zapowiadano, w nowelizacji ustawy znalazł się zapis o zmianie wysokości taryf gwarantowanych.

1

W przyjętej ustawie, stawki gwarantowane dla prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 3 kW i 3-10 kW wynoszą odpowiednio: 0,75 zł/kWh i 0,65 zł/kWh. W projekcie nowelizowanej ustawy cenę minimalną ustanowiono na 0,64 zł/kWh. Jeżeli wytwórca energii chce otrzymać wyższą cenę zakupu energii obowiązany jest przedłożyć wniosek z obliczeniem przewidywanych kosztów wytworzenia energii w mikroinstalacji. Maksymalny koszt zakupu energii to 0,75 zł/kWh.
Przewidywany koszt wytworzenia energii w mikroinstalacji oblicza się ze wzoru:

wzr_URE (1)

 

KWeem –  koszt wytworzenia energii elektrycznej w danej mikroinstalacji w całym okresie wsparcia wyrażony w zł/kWh,
KIt  – koszty inwestycyjne związane z budową mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażone w zł,
KESt – koszty stałe związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym t-tym  roku wyrażone w zł
KEZt – koszty zmienne związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym t-tym  roku wyrażone w zł
KKt  – koszty kapitałowe związane z budową i eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażone w zł.
It – ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażona w kWh,
r – stopa dyskonta określona w przepisach wydanych ma podstawie ust. 8d, obowiązująca w roku, w którym wytwórca składa wniosek.
Stopy dyskonta minister do spraw gospodarki ustanawia do dnia 30 listopada każdego kolejnego roku, w drodze rozporządzenia.

Posted in Prawodawstwo and tagged , , , .