Prosument

Aktualności

Ustawa o OZE a program "Prosument"

Fotowoltaika, prosument

W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej.

Prosument w BOŚ Banku od 24.04.15

Fotowoltaika, prosument

Kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oferowane w ramach Programu Prosument, będą dostępne w BOŚ od 24 kwietnia 2015 r.

Prosument - podsumowanie roku 2014

Fotowoltaika, prosument

W 2014 r. do NFOŚiGW wpłynęły wnioski od samorządów na 49 mln zł i z WFOŚiGW na 85 mln zł. Kontynuacja obydwu naborów zostanie ogłoszona w 2015 r.

Informacje o programie

Cel

Bez tytułuCelem programu Prosument  jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i  instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych".

Marquee_images

Pobierz treść programu priorytetowego Prosument 2015
Instalacje mogące brać udział w programie Prosument muszą produkować:

- energię elektryczną lub

- ciepło i energię elektryczną

Poznaj naszą ofertę...

Założenia

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone jedną instalacją lub oddzielne instalacje w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
Budżet programu wynosi 800 mln zł lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.
 
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015r.)
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pozyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
Beneficjentami programu Prosument mogą zostać:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

- osoby fizyczne

- wspólnoty mieszkaniowe

- spółdzielnie mieszkaniowe
Dofinansowanie można uzyskać zgłaszając się do:

- urzędu gminy

- Banku Ochrony Środowiska

- WFOŚiGW
w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim
Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków
 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją >1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków
 • środki udostępniane bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.
W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:
 • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 200 mln zł poprzez banki,
 • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.
 • Sposób realizaji w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.
Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć:

- dla instalacji o mocy poniżej 10 kW:
  8000 zł/kWp

- dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW:
  6000 zł/kWp

Wypełnij z nami swój Wniosek

Instalacje można sfinansować zgłąszając się do jednej z trzech instytucji:

- urzędu gminy

- Banku Ochrony Środowiska

- WFOŚiGW
w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.