Regionalne programy operacyjne Dotacje 2014-2020 Fotowoltaika

PROGRAMY REGIONALNE NA LATA 2014-2020: ŚRODKI UNIJNE

DOTACJE UNIJNE NA INWESTYCJE W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ

 

 

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Zainwestują te pieniądze poprzez fundusze z Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Bezzwrotne dotacje będą przyznawane do wysokości 70% realizowanego zadania.

 

Dla województw położonych we wschodniej Polsce dofinansowanie będzie przyznawane w maksymalnej 70%-owej wysokości. W Polsce centralnej wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje w wysokości 35-55%. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 

Opublikowana mapa województw prezentuje informacje o dotacjach m.in. na instalację fotowoltaiczną uzależnione od wysokości PKB.  W województwach, w których wskaźnik Produktu Krajowego Brutto przypadający na mieszkańca jest niższym niż 75% średniej unijnej (86,3% ludności Polski) kwalifikują się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy mieszczącej się w przedziale 25-50% kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych.

mapa-dofinansowanIntensywność dofinansowania RPO 2014-2020 dla mikro i małych przedsiębiorstw

Województwo mazowieckie natomiast, które zamieszkuje 13,7% ludności Polski kwalifikuje się do pomocy o maksymalnej intensywności wynoszącej 10-35% (PKB na mieszkańca tego województwa przekracza 75% średniej unijnej).

 

Podział środków unijnych w poszczególnych województwach na Regionalne Programy Operacyjne przedstawia się następująco:

 • woj. dolnośląskie: do 45%
 • woj. kujawsko-pomorskie: do 55%
 • woj. lubelskie: do 70%
 • woj. lubuskie: do 55%
 • woj. łódzkie: do 55%
 • woj. małopolskie: do 55%
 • woj. opolskie: do 55%
 • woj. podkarpackie: do 70%
 • woj. podlaskie: do 70%
 • woj. pomorskie: do 55%
 • woj. śląskie: do 45%
 • woj. świętokrzyskie: do 55%
 • woj. warmińsko-mazurskie: do 70%
 • woj. wielkopolskie: do 45%
 • woj. zachodniopomorskie: do 55%
 • woj. mazowieckie:      
  • region ciechanowsko-płocki: do 55%;
  • region ostrołęcko-siedlecki: do 55%;
  • region warszawski zachodni: do 40%,
  • region warszawski wschodni: do 55%,
  • miasto Warszawa: do 31.01.2017r. 15%, do 1.01.2018r. 10%

 

W ramach RPO 2014-2020 na działania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii wyodrębniono następujące osie priorytetowe dla poszczególnych województw:

 • woj. dolnośląskie: III. Gospodarka nisko-emisyjna
 • woj. kujawsko-pomorskie: IV. Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna w regionie
 • woj. lubelskie: V. Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna
 • woj. lubuskie: III. Gospodarka nisko-emisyjna
 • woj. łódzkie: III. Gospodarka nisko-emisyjna i ochrona środowiska
 • woj. małopolskie: IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach
 • woj. podkarpackie: III. Czysta energia
 • woj. podlaskie: V. Gospodarka nisko-emisyjna
 • woj. pomorskie: XI. Środowisko
 • woj. śląskie: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko-emisyjna
 • woj. świętokrzyskie: III. Efektywna i zielona energia
 • woj. warmińsko-mazurskie: IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach
 • woj. wielkopolskie: III. Energia
 • woj. zachodniopomorskie: III. Wsparcie gospodarki nisko-emisyjnej
 • woj. mazowieckie: III. Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach

 

W zakresie wymienionych osi priorytetowych wspierane będą operacje mające na celu m. in. rozwój i wzrost wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zasięgu infrastruktury oraz urządzeń koniecznych do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem.

 

Przykładem projektu podlegającego dofinansowaniu jest: zakup wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych.

 

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp są m.in.:

 • projekt budowlany z uzgodnieniami,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,
 • warunki przyłączenia uzyskane od zakładu energetycznego.