Bez-nazwy-3

Korzystne zmiany w Prosumencie!

Aktualizacja programu Prosument korzystna dla beneficjenta

Program Prosument, finansujący zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został zmieniony na korzyść beneficjentów. Zmiany będą obowiązywały:

 • dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW dla samorządów, WFOŚiGW i banków,
 • dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do WFOŚiGW i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Jednostki budżetowe, samorządowe i spółki, w których 100%-owy udział posiada samorząd zgłaszają wnioski o przyznanie środków w kwocie 200 000 zł (pierwotnie 1 000 000 zł).

Niższe maksymalne koszty kwalifikowane instalacji

NFOŚiGW przygotował w zaktualizowanych przepisach niższe maksymalne koszty kwalifikowane instalacji:

 • dla instalacji o mocy do 5 kW: 7 000 zł/kWp,
 • dla instalacji o mocy powyżej 5, do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Ważną informacją jest przedłużenie 40%-owej dotacji dla inwestorów do końca 2016 roku.

Wymagania

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą:

 • być fabrycznie nowe,
 • posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,
 • posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Inwertery (falowniki) stosowane w instalacjach muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 : “wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia” lub równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadać oznakowanie CE.

Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik (samodzielny lub wbudowany w inwerter) umożliwiający:

 • gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
 • podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

Znamionowa moc instalacji nie może przekroczyć 40 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru STC).

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

 • PN-EN 61215 “Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” ,
 • PN-EN 61646 “Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”
  lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać gwarancję producenta na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji. System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:

 • zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku,
 • w przypadku instalacji przyłączonej do sieci: “koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej” ,
 • zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła,
 • liczniki energii elektrycznej,
 • urządzenia monitorujące parametry pracy systemu, pracujące zgodnie z normą PN-EN 61724 : “Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy” ,
 • koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych,
 • audytu zapotrzebowania na energię oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane),
 • roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej, montaż urządzeń antyprzepięciowych).

Posted in Prawodawstwo.