fbpx

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SOLISYS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Bułgarska 19 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS KRS 0000749847, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 7292727728, REGON 381377057, e-mail: biuro@solisys.pl zwana dalej Administratorem lub SOLISYS.
  Dane kontaktowe Administratora:
  a) adres: ul. Bułgarska 19A, 93-362 Łódź
  b) e-mail: biuro@solisys.pl
  c) telefon: 42 307 17 47
 2. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu elektronicznym lub poprzez e-mail, w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia oraz realizację pozostałych uprawnień Stron umowy sprzedaży produktów oferowanych przez SOLISYS.
  Dotyczy to następujących danych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) miejsce zamieszkania,
  e) data urodzenia,
  f) data i rodzaj wizyty,
  g) nr PESEL.
 3. W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na potrzeby zawarcia i w celu wykonania umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  b) również po zakończeniu realizacji umowy sprzedaży w celu wykonania przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) na potrzeby zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – do czasu zakończenia umowy,
  b) w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych związanych z zawarta umową sprzedaży – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
  c) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – do czasu jej cofnięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzaniu podlegają wyłącznie następujące dane osobowe:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Miejscowość zamieszkania,
  c) Numer telefonu,
  d) Adres e-mail.
  Pozostałe dane osobowe są nieodwracalnie usuwane po upływie terminu określonego w pkt 5 lit. b).
 7. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy, odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w cel dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania niniejszej Umowy – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.
 10. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w pkt. 1.
 11. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi skuteczne umówienie wizyty.
 13. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym powyżej jest niezbędna dobrowolna, lecz ich nie podanie uniemożliwia wykonanie przez SOLISYS złożonego przez Ciebie zamówienia.